kep

Adatkezelési Szabályzat

I. A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ ADATAI 
H&H Szálloda Kft.
székhelye: 2025 Visegrád, Fő utca 66.
cégjegyzékszáma: 13-09-203429
adószám: 27293795-2-13
telefonszám: +3630/6043817
e-mail: info@hotelhonti.hu
képviselő: Honti Tamás
(a továbbiakban: a „Adatkezelő”)

 

1. Az Adatkezelő, mint a Honti Apartmanok (továbbiakban: Apartman) üzemeltetője ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint honlapjának látogatóit (továbbiakban ezek együttesen: érintett(ek), felhasználó(k) vagy vendég(ek)), hogy tiszteletben tartja Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.visegradapartmanok.hu weboldalon.

 

II. A SZABÁLYZAT CÉLJA

1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az apartmanokkal kapcsolatba kerülő természetes személyek, Vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.

2. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal, nemzetközi ajánlásokkal és egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. évi törvény rendelkezéseinek - a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

 

 

III. SZABÁLYZAT HATÁLYA
1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2023.04.01 napjától további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.
2. Személyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a apartmanokra, azon személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
3. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az apartmanok minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

 

 

 IV. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. Az Apartman fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított Adatkezelési szabályzatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatkezelési kötelezettségeket.

 

 

V. ADATGYŰJTÉS

1. Az Apartman, az adatok kezelésével összefüggésben, ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint honlapjának látogatóit, az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

2. Az adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásával jön létre. Az Érintett által önkéntesen megadott személyes adatokat és az Érintett adatait a vonatkozó jogszabály (2011. évi CXII. tv.) értelmében kizárólag szállásfoglalás és reklámozás céljából használja fel. 

 

 

VI. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja az Érintettek előzetes, önkéntes, a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak ismeretén alapuló határozott hozzájárulása.

2. Az Apartman kizárólag azon Érintettek személyes adatait kezeli, akik ezen adatokat önkéntesen az Apartman tudomására hozták, és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárultak.

3. Az Érintett egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az Apartman a megadott személyes adatait marketingajánlatok megküldése céljából az Érintett hozzájárulása visszavonásáig kezelje. Az Apartman tájékoztatja az Érintettet, hogy a marketingajánlatok nem köteleznek vásárlásra. Az Érintett az adatkezelés időtartama alatt tájékoztatást kérhet az Apartmantól, kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését, valamint az Apartmannál tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

 

 

VII. ALAPFOGALMAK
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett neve, személyi azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi; 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 

VIII. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI
•    Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el;
•    az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van;
•    gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét;
•    a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz;
•    az Apartmanban megszálló Vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz;
•    az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja;
•    a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében;
•    a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

 

 

IX. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE AZ ADATKEZELÉS CÉLJÁNAK MEGFELELŐEN
1. Az Apartman személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekébe kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Apartman törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Felhívjuk az Apartman részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

2. Szállásfoglalás és ajánlatkérés során kezelt személyes adatok (beleértve a megkezdett, de nem véglegesített foglalásokat is):
• teljes név 
• lakcím
• e-mail cím
• telefonszám
• hitelkártya adatok (kártyatulajdonos neve, kártyatípus, kártyaszám, CVC kód, lejárati dátum)

3. Marketing tevékenység során (hírlevél, promóciók) kezelt személyes adatok:
a. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Az Apartman reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
b. Az Apartman nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az Apartman  minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli a nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az Érintettet. 
Az Érintett a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
c. Az adatkezelés célja: gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése az Érintett részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről. 
d. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
e. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.
f. A kezelt adatok köre: 
•    név
•    e-mail cím
•    telefonszám

 

 

X. JOGORVOSLAT

1. Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az e-mail címen, illetve az adatkezeléssel Érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.

2. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
a)    kezelése jogellenes;
b)    az érintett kéri;
c)    az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d)    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e)    azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

4. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az Érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a)    a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b)    a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c)    a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

6. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

8. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

9. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 

Információk
Elérhetőség

Telefon:
+36-26-KATTINTS

E-mail:
KATTINTS

Cím:
2025 Visegrád, Duna-parti út 9. (Visegrád, 11-es főút, 43-as km-kő)